Generalforsamling 2017

 

Referat generalforsamling DSPP d. 17.3.2017

dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

Tove Mathiesen valgtes til dirigent.

Camilla Tatt er referent

2) Godkendelse af referat for generalforsamlingen 2016

Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Opstilling af medlemmer er sket i henhold til vedtægterne.

Referatet godkendes for generalforsamlingen 2016.

3) Økonomi

Årsrapporten 2016 gennemgås:

Underskud i indeværende år er på 6685,-

Antallet af betalende medlemmer er nu nede på 42 medlemmer.

Budgettet viser et overskud på ca. 10.000,- kr for det kommende år.

Formue på ca. 60.000,- kr.

Regnskabet godkendes med forbehold for intern revisors gennemgang og godkendelse.

Generalforsamlingen vedtager, at det årlige kontingent nedsættes til 400,- kr. årligt mod de nuværende 600,- kr. De 400,- er på linje med øvrige selskaber.

4) Formandens beretning  herunder aktiviteter, hjemmesiden, medlemsbrevet og reaktioner herpå.

Det har været et stille år i DSPP. Vi udbød et seminar med Jonathan Shedler, men måtte desværre aflyse pga. for få tilmeldte.

Litteraturkredsen lever et stille, men stabilt liv i Aarhus.

Filmklubben i Aarhus er også kommet op at køre – fungerer primært gennem i IGA regi.

Medlemmerne har meldt tilbage på mails fra bestyrelsens henvendelse om selskabets fremtidige liv og overlevelse. 4 medlemmer har svaret tilbage med konstruktiv kritik og overvejelser.

Kommentarer til formandsberetningen:

Forslag til vedtægtsændringer:

At udvide muligheden for at blive optaget som medlem, så medlemskredsen kan bestå  af personer, som har interesse i psykoanalytisk tænkning og arbejde.

At man kan opstille som nyt medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen og dette ikke behø¸ver varsles to uger forud.

Ovenstående fremsættes som forslag ved generalforsamlingen i 2018.

Tove Mathisen foreslår en mere systematisk tilgang ifht at rekruttere nye medlemmer til foreningen gm. De mere formelle psykoterapiuddannelser – både træningskandidater og færdige kandidater – eks. uddannelsen i Ålborg eller IPP.

Endvidere drøftes ønsket om at lave et supervisor seminar igen som tidligere gjort i selskabets historie. Eks. kunne suppleringskursus til psykiaterne være en mulighed.

I vedtægterne opfordres endvidere til medvirken til samfundsdebat. Det drøftes om og hvordan selskabet kunne medvirke hertil. Eks: ‘Hvorfor er psykoterapi vigtig?’

Mette Barfort fratræder bestyrelsen efter 10 år samt bestyrelsesmedlem Louise Hyldgaard. Begge takkes mange gange for indsatsen gennem årene.

Formandens beretning godkendes.

5) Valg af formand, idet Birgitte Norrie efter 1 år på posten går af. Kasper Pyndt vælges til ny formand.

6) Valg til bestyrelsen: Mette Barfort træder ud af bestyrelsen efter 10 år. Ligeledes går Louise Hyldgaard af.

Birgitte Norrie stiller op til valg til bestyrelsen. Ligeledes er Kasper Pyndt, Hanne Larsson Bodil Roved og Camilla Tatt villige til genvalg.

Alle vælges. Kasper og Camilla til en ny to årig periode. Hanne og Birgitte er midt i deres bestyrelsesperiode og er reelt først på valg til næste år.

Psykolog Claus Hemmingsen har angivet interesse for at være med i bestyrelsen, men mangler at melde sig ind og kan derfor ikke vælges d.d. Bestyrelsen vil dog gerne i samarbejde med ham efter indmeldelse og han kan reelt vælges til næste års generalforsamling, hvor opstilling skal varsles 14 dage fÃør – jf. vedtægterne.

Tove Mathiesen vil også gerne være behjælpelig i bestyrelsesarbejdet, men har ikke opstillet til valg til bestyrelsen rettidigt, hvorfor samarbejde med bestyrelsen på linie med Claus Hemmingsen vil blive arrangeret.

7) Nyt fra EFPP.

Tidl. medlem fra bestyrelsen har været delegeret medlem, men er fratrådt bestyrelsen hvorfor nyvalg som repræsentant for EFPP skal afklares og vil blive drøftet ved kommende bestyrelsesmø¸de.

8) Nyt fra FPAP, herunder Fælleskonferencen v. Bodil Roved.

Der er igen fælleskonference på Liselund ved Slagelse d. 10-11 november, som er under planlægning. Opfordring til at deltage samt byde ind med oplæg, work shops mv.

9 Evt.

Der vil blive sendt en gave til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Referat generalforsamling DSPP d. 17.3.2017