Vedtægter

VEDTÆGTER  FOR DANSK  SELSKAB FOR PSYKOANALYTISK  PSYKOTERAPI

som vedtaget den 27. august 1986,

ændret 25. februar 1988,

ændret 23. februar 1989 og senest

ændret 25. februar 2005.

 

§ 1    Navn, formål og hjemsted.

Foreningens navn er  DANSK SELSKAB FOR PSYKOANALYTISK PSYKOTERAPI

Foreningens adresse er formandens.

Foreningen har til formål at fremme psykoterapi på psykoanalytisk grundlag via afholdelse af videnskabelige møder for medlemmerne samt ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed.

§ 2   Medlemsforhold.

a.      Optagelse

Som medlem kan optages læger og psykologer med aktiv interesse for psykoanalytisk psykoterapi. I særligt begrundede tilfælde kan bestyrelsen optage medlemmer med anden grunduddannelse

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretæren med angivelse af telefonnummer og adresse. Ved indmeldelsen betales kontingent.

Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse kan dog. Såfremt den optagels4essøg4nde ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

b.      Udmeldelse

Udmelselse finder sted skriftligt til sekretæren. Endvidere ophører medlemskabet automatisk ved kontingentrestance udover 1 år.

c.       Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

 

§ 3   Bestyrelsen.

a.      Opgave og valg.

Valgbar til bestyrelsen er kun læger og psykologer,  der har erfaring inden for psykoanalytisk psykoterapi.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved hver generalforsamling er dog kun halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Af bestyrelsen er formanden valg direkte af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden kan kun fungere som sådan i 6 sammenhængende år.

Bestyrelsen kan efter behov benytte lønnet hjælp i forbindelse med dens arbejde,  fx til sekretær- og regnskabsfunktioner.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

b.      Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4   Generalforsamlingen.

a.      Tidspunkt og indkaldelse.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldes med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt med 3 ugers varsel til medlemmerne.

b.      Kompenence.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

c.       Gennemførelse.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges formand, bestyrelse og 2 revisorer. Alle medlemmer er valgbare, når de er foreslået af 2 stillere, der skal være medlemmer af Selskabet. Disse forslag skal være sekretæren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen udsender sekretæren meddelelse om de indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmest til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.

Generalforsamlingens beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives ét andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

§ 5   Regnskab og formue.

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendt regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 6  Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Kassereren er dog berettiget til på foreningens vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og at betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtigelser.

§7   Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8   Opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtligt medlemmer. Opnås denne majoritt ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsaming, på hvilket opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning træffes samtidigt afgørelse om afvikling samt om anvendelsen af foreningsformuen.

 

 

 

 

 

Skriv et svar