Om DSPP

DSPP er en forening, hvis formål er at fremme psykoterapi på psykoanalytisk grundlag via afholdelse af videnskabelige møder for medlemmerne samt ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed.


DSPP er medlem af FPAP, Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier

DSPP er medlem af EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy 


DSPP ledes af en bestyrelse, som i 2022 består af

Psykolog Pia Høgh, formand

Psykolog Claus Buttergereit Hemmingsen

Psykiater Birgitte Norrie

psykolog Hanne Larsson, kasserer

psykiater Bodil rovedKontakt

Formand psykolog Pia Høgh kan kontaktes på mail piahoegh99@hotmail.com

Kasserer og webansvarlig Hanne Larsson kan kontaktes på mail psykolog@hannelarsson.dk

Vedtægter for Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi

(Hent som pdf)


som vedtaget den 27. august 1986,

ændret 25. februar 1988,

ændret 23. februar 1989,

ændret 25. februar 2005 og senest

ændret 9. marts 2018.


1 Navn, formål og hjemsted


Foreningens navn er Dansk Selskab for Gruppeanalytisk Psykoterapi.

 

Foreningens adresse er formandens.

 

Foreningen har til formål at fremme psykoterapi på psykoanalytisk grundlag via afholdelse af videnskabelige møder for medlemmerne samt ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed.

 

2 Medlemsforhold


a. Optagelse

Som medlem kan optages læger og psykologer og andre med professionel erfaring med eller interesse for psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi.

 

Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af grunduddannelse samt udddannelse i og erfaring med psykoterapi.

 

Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse kan dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

 

b. Udmeldelse

Udmeldese finder sted skriftligt til sekretæren. Endvidere ophører medlemskabet automatisk ved kontingentrestance udover 1 år.


c. Kontingent

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

 

3 Bestyrelsen


a. Opgave og valg

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer,  der har erfaring inden for psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi.

 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved hver generalforsamling er dog kun halvdelen af bestyrelsen på valg. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

 

Af bestyrelsen er formanden valg direkte af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer. Formanden kan kun fungere som sådan i 6 sammenhængende år.

 

Bestyrelsen kan efter behov benytte lønnet hjælp i forbindelse med dens arbejde,  fx til sekretær- og regnskabsfunktioner.

 

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

 

b. Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 


4 Generalforsamlingen


a. Tidspunkt og indkaldelse.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

 

Indkaldes med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt med 3 ugers varsel til medlemmerne. 


b. Kompetence

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.


c. Gennemførelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges formand, bestyrelse og 2 revisorer. Alle medlemmer er valgbare og kan stille op på generalforsamlingen. Beslutningen træffes ved simpel flertalsafgørelse.


Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmest til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.


Generalforsamlingens beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.


Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives ét andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.


5 Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer.

 

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendt regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

 

6 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

 

Kassereren er dog berettiget til på foreningens vegne at modtage og kvittere for alle indbetalinger og at betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtigelser.

 

7 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

8 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtligt medlemmer. Opnås denne majoritt ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsaming, på hvilket opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

Ved foreningens opløsning træffes samtidigt afgørelse om afvikling samt om anvendelsen af foreningsformuen.